• Đakovački Vezovi Đako­vački Vezovi
  • Božićni Koncert Božićni Kon­cert
  • Donji Andrijevci Donji Andri­jevci
  • Ogulin Ogu­lin
  • Rešetari Reše­tari
  • Brodsko Kolo Brod­sko Kolo
  • Orubica Oru­bica
  • Jesen u Brđanima Jesen u Brđa­nima
13

51. Brodsko kolo

51. Brod­sko kolo “Šoka­dijo, sve ti je na glasu” 14.06.2015.

I ove godine čla­novi KUD-a „Drež­nik“ Drež­nik su nas­tu­pili na Smo­tri izvor­nog fol­k­lora „Šoka­dijo, sve ti je na glasu“ koja se odr­žava u sklopu 51. Brod­skog kola. Pro­či­taj više… »

10

7.” Šokački susreti” u Gundincima

7.” Šokački susreti” u Gun­din­cima 07.06.2015.

___Čla­novi KUD-a „Drež­nik“ Drež­nik bili su sudi­onici na 7. „šokač­kim susre­tima“ u Gun­din­cima, a u sklopu „Šokač­kih susreta“ odr­žana je pro­mo­cija nosača zvuka „Mojim Gun­din­cima“ kojeg izvodi KUD „Vesela šoka­dija“ Gun­dinci, koji je snim­ljen u crkvi sv. Mateja u Gun­din­cima. Pro­či­taj više… »

12

XII. „Marinje u Garešnici“

XII. „Mari­nje u Gareš­nici“  30.05.2015

___U orga­ni­za­ciji fol­k­lor­nog ansam­bla Zde­nac i Gare­škog kul­tur­nog cen­tra u Hrvat­skom domu u Gareš­nici odr­žana je tra­di­ci­onalna kul­turna mani­fes­ta­cija XII. „Mari­nje u Gareš­nici“ na kojoj su sudje­lo­vali i čla­novi KUD-a „Drež­nik“ Drež­nik. Pro­či­taj više… »

1

Marijo svibnja kranjice“

14. Smo­tra puč­kog crk­ve­nog pje­va­nja _“Marijo svib­nja kra­njice“ Topo­lje 9.5. 2015.

Žen­ska pje­vačka sku­pina KUD-a „Drež­nik“ sudje­lo­vala je na 14. Baranj­skoj Smo­tri puč­kog crk­ve­nog pje­va­nja _“Marijo svib­nja kra­njice“ Topo­lje 9.5. 2015.

Pro­či­taj više… »

7

Alaj pjevam i pjevati znadem

__19. smo­tra fol­k­lor­nih pje­vač­kih sku­pina Sla­vo­nije, Bara­nje i Sri­jema
— Alaj pje­vam i pje­vati zna­dem _ 26.04.2015. Sla­von­ski Brod

___Čla­novi Muške pje­vačke sku­pine KUD-a „Drež­nik“ imali su čast nas­tu­piti na 19. Smo­tri fol­k­lor­nih pje­vač­kih sku­pina Sla­vo­nije, Bara­nje i Sri­jema – Alaj pje­vam i pje­vati zna­dem. Pro­či­taj više… »

9

Slavonija u krilu Zagreba”

“Sla­vo­nija u krilu Zagreba” 17.04.2015. “Dubrava” Zagreb

___Etno poet­ska kul­turno umjet­nička mani­fes­ta­cija u orga­ni­za­ciji Knji­ževno likov­nog druš­tva Reše­tari, a pod pokro­vi­telj­stvom pred­sjed­nika Grad­ske skup­štine Grada Zagreba odr­žana je drugu godinu zare­dom u dvo­rani Narod­nog sve­uči­li­šta „Dubrava“ u Zagrebu. Pro­či­taj više… »

4

Lipovljani

Godiš­nja skup­ština Češke besede općine Lipov­ljani 11. trav­nja 2015.

___Na poziv udruge Češka beseda iz Lipov­ljana i nji­ho­vog pred­sjed­nika Mirka Knji­žeka čla­novi KUD-a „Drež­nik“ Drež­nik su pri­sus­tvo­vali nji­ho­voj godiš­njoj skup­štini te nakon skup­štine sudje­lo­vali u kulturno-umjetničkom programu.

Pro­či­taj više… »

17

Uskrs uz tamburu“

„Uskrs uz tam­buru“ Gunjavci 06.04.2015.

Kulturno-umjetnička mani­fes­ta­cija „Uskrs uz tam­buru“ 18. put se odr­žava u Gunjav­cima na Uskr­sni pone­dje­ljak. Na poziv orga­ni­za­tora KUD „Drež­nik“ se i ove godine oda­zvao i svo­jim pro­gra­mom dopri­ni­jeo ovoj manifestaciji.

Pro­či­taj više… »

14

Konji“ _ Drežnik

„Konji“ _ Drež­nik 17.02.2015.

I ove godine kao i sto­lje­ćima dosad na treći dan pok­lada išli su „Konji“. A ove godine ovaj obi­čaj je došao zabi­lje­žiti i gosp. Sil­vije Sti­li­no­vić koji je video pri­log već isti dan pos­lao u HRT cen­tar Osi­jek te je bio pri­ka­zan u 18:45 u Župa­nij­skoj pano­rami na HRT 4. Pro­či­taj više… »

1

Poklade_Koritna

„Pok­lade su milo janje moje“ Koritna 14. Veljače 2015.

U subotu 14.02.2015. u selu Koritna u Općini Semeljci odr­žana je 18. Smo­tra fol­k­lora „pok­lade su milo janje moje“. Pro­či­taj više… »

14

Bodovaljci

„Pok­ladno jaha­nje“ Bodo­valjci 08. Veljače  2015.  

Čla­novi udruge za pro­mi­ca­nje kul­tur­nih i tra­di­cij­skih vri­jed­nosti „Pok­ladno jaha­nje“ Bodo­valjci i ove su godine orga­ni­zi­rali isto­imenu mani­fes­ta­ciju. Već čet­vrtu godinu zare­dom okup­ljaju brojne zaljub­lje­nike i uzga­ji­vače konja. Pro­či­taj više… »

8

Godišnja Skupština

Godiš­nja Skup­ština 06. Veljače 2015.

Iz Spo­me­nice KUD-a (u koju zapi­suje sve nas­tupe Taj­nica KUD-a Marija Milak)

Iza nas je još jedna godina uspješ­nog rada za 79 čla­nova Druš­tva. 56 redov­nih i 23 pot­porna člana. Kroz rad fol­k­lorne, izvorne, tam­bu­ra­ške i Dram­ske sek­cije pro­mo­vi­rali smo i pre­zen­ti­rali obi­čaje, izvorne pje­sme i šetana kola našeg kraja diljem lijepe naše kao i izvan gra­nica. Pro­či­taj više… »

15

Izaslanstvo Vlade RH u Adžamovcima

Adža­movci 06. Veljače 2015. – Služ­bena posjeta viso­kog izas­lans­tva Vlade Repu­blike Hrvat­ske

Služ­bena posjeta Općini Reše­tari viso­kog izas­lans­tva Vlade Repu­blike Hrvat­ske koje je pre­dvo­dio minis­tar zna­nosti, obra­zo­va­nja i sporta prof.dr.sc.Vedran Mor­nar i minis­tar poljo­pri­vrede Tiho­mir Jako­vina, dipl.ing.agr.

Pro­či­taj više… »

4

Sikirevačka poredovnica

Siki­re­vačka pore­dov­nica — Siki­revci 10. Sije­čanj 2015.

Piše: Kata-Đurđica Vukšić

Ovo­go­diš­nji pro­grami 51. Brod­skog kola za počeli su pro­gra­mom koji se zove Siki­re­vačka pore­dov­nica i 12. Smo­tra puč­kih igro­kaza 10. Siječ­nja u Siki­rev­cima u sve­ča­noj Sali Vuko­vić cen­tra. Orga­ni­za­tori su Fol­k­lorni ansambl Broda i KUD „Sloga“ iz Siki­re­vaca. Pro­či­taj više… »