Čijalo u Brđanima“

7

Brđani  _  „Čijalo u Brđa­nima“ 07.02.2014

Udruga žena „Brđani“ iz Brđana, orga­ni­zi­rala je po prvi put „Čijalo perja“. Čla­novi udruge žena žele ovom mani­fes­ta­ci­jom dopri­ni­jeti oču­va­nju tra­di­cij­skog obi­čaja sla­von­skog sela.

 


 

Čija­nje perja se izgu­bilo u današ­njim danima, ali se nije zabo­ra­vilo. Čla­novi udruge žena upravo žele saču­vati od zabo­rava i poka­zati mla­đim gene­ra­ci­jama kako su to nekad nji­hove bake čijale perje i pra­vile jas­tuke, kako se diva­nilo uz ugodno druš­tvo i pje­smu, a bilo je tu i pomalo ašikovanja.

A kako je izgle­dala jedna večer čija­nja perja moglo se vidjeti u petak 07.02.2014. u mjes­nom domu „ŠKOLA“ u Brđa­nima. Sudi­onici su bili čla­nice udruge žena Brđani koje su se potru­dili i sve pri­re­dile za čijalo, a za pje­smu su se pobri­nuli čla­novi KUD-a „Drež­nik“ (muška i žen­ska pje­vačka sku­pina i tam­bu­raši), čla­nice žen­ske pje­vačke sku­pine KUD-a „Reše­tari“ te grupa „Plusovci“ .

Kako slika govori tisuću riječi, stoga pogle­dajte gale­riju fotografija:


 

 

 

 

Možete ostaviti odgovor, ili poveznicu prema vašem web siteu.

Ostavi komentar